Додаток 1
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку
1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"
Дата (рік, місяць, число): 15 01 01
ПАТ "Страхова Компанія"ЕТАЛОН-ПОЛІС"
Код за ЄДРПОУ: 31512057
Код за КОАТУУ: 8039100000
Код за КОПФГ: 230
Код за КВЕД: 65.12
Адреса: 01001 м.Київ,вул.Прорізна,4
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знаку (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Зві-ту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2014
Форма №1 Код за ДКУД: 1801001
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи 1000
Нематеріальні активи
    первісна вартість 1001
    накопичена амортизація 1002
Незавершені капітальні інвестиції 1005
Основні засоби 1010 20 26
    первісна вартість 1011 21 38
    знос 1012 1 12
Інвестиційна нерухомість 1015
Довгострокові біологічні активи 1020
Довгострокові фінансові інвестиції: 1030
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
інші фінансові інвестиції 1035 53188 53188
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040
Відстрочені податкові активи 1045
Інші необоротні активи 1090
Усього за розділом I 1095 53208 53214
II. Оборотні активи 1100
Запаси
Поточні біологічні активи 1110
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 227 371
Дебіторська заборгованість за розрахунками: 1130
    за виданими авансами
    з бюджетом 1135 519 441
    у тому числі з податку на прибуток 1136 519 441
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 726 709
Поточні фінансові інвестиції 1160
Гроші та їх еквіваленти 1165 1864 1555
Витрати майбутніх періодів 1170
Частка перестраховика в страховіих резервах 1180 7350 5203
резервах незароблених премій 1183 7350 5203
Інші оборотні активи 1190
Усього за розділом II 1195 10686 8279
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200
Баланс 1300 63894 61493
Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал 1400 18000 18000
Зареєстрований (пайовий) капітал
Капітал у дооцінках 1405
Додатковий капітал 1410
Резервний капітал 1415 7628 7628
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 17682 18325
Неоплачений капітал 1425 (               ) (               )
Вилучений капітал 1430 (               ) (               )
Усього за розділом I 1495 43310 43953
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 1500
Відстрочені податкові зобов’язання
Довгострокові кредити банків 1510
Інші довгострокові зобов’язання 1515
Довгострокові забезпечення 1520
Цільове фінансування 1525
Страхові резерви 1530 8952 5954
резерв незароблених премій 1533 8952 5954
Усього за розділом II 1595 8952 5954
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 1600
Короткострокові кредити банків
Поточна кредиторська заборгованість за: 1610
    довгостроковими зобов’язаннями
    товари, роботи, послуги 1615
    розрахунками з бюджетом 1620 7 2
    у тому числі з податку на прибуток 1621
    розрахунками зі страхування 1625 18 5
    розрахунками з оплати праці 1630 38 11
Поточна кредиторська заборгованність за страховою діяльністю 1650 528 527
Поточні забезпечення 1660 11041 11041
Доходи майбутніх періодів 1665
Інші поточні зобов’язання 1690
Усього за розділом IІІ 1695 11632 11586
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700
Баланс 1900 63894 61493

Керівник: Cелівончик В.С.
Головний бухгалтер: Конопелько І.П.


Дата (рік, місяць, число): 15.01.01
Підприємство(найменування): ПАТ" Страхова Компанія "ЕТАЛОН-ПОЛІС"
Код за ЄДРПОУ: 31512057
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2014р.
Форма №2 Код за ДКУД: 1801003
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000
Чисті зароблені страхові премії 2010 3337 1398
Премії підписані, валова сума 2011 16416 19041
Премії, передані у перестрахування 2012 13930 16679
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 -2998 -1177
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 -2147 213
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 (     1671     ) (     1441     )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 629 558
Валовий: прибуток 2090 1037,0
     збиток 2095 (                ) (     601     )
Інші операційні доходи 2120 96 194
Адміністративні витрати 2130 (     291     ) (     764     )
Витрати на збут 2150 (      22      ) (      63      )
Інші операційні витрати 2180 ( 5 ) (                )
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток 2190 815
     збиток 2195 (                ) (     1234     )
Дохід від участі в капіталі 2200
Інші фінансові доходи 2220 12 43
Інші доходи 2240
Фінансові витрати 2250 (                ) (                )
Втрати від участі в капіталі 2255 (                ) (                )
Інші витрати 2270 (                ) (   11844   )
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток 2290 827
     збиток 2295 (                ) (   13035    )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -184 -112
Прибуток (збиток) від  припиненої діяльності після оподаткування 2305
Чистий фінансовий результат: прибуток 2350 643
     збиток 2355 (                ) (    13147    )
 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

 
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405
Накопичені курсові різниці 2410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415
Інший сукупний дохід 2445
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 643 -13147
 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

 
Назва статті Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Матеріальні затрати 2500 142 104
Витрати на оплату праці 2505 840 1033
Відрахування на соціальні заходи 2510 299 367
Амортизація 2515 11 1
Інші операційні витрати 2520 1327 1321
Разом 2550 2618 2826
 

ІV.  РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

 
Назва статті Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 2600
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615
Дивіденди на одну просту акцію 2650

Керівник: Cелівончик В.С.
Головний бухгалтер: Конопелько І.П.


Дата (рік, місяць, число): 15.01.01
Підприємство(найменування): ПАТ" Страхова Компанія "ЕТАЛОН-ПОЛІС"
Код за ЄДРПОУ: 31512057
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2014р.
Форма №3 Код за ДКУД: 1801004
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від: 3000
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Повернення податків і зборів 3005
у тому числі податку на додану вартість 3006
Цільового фінансування 3010 3
Надходження від повернення авансів 3020 1 68
Надходження від страхових премій 3050 16577 20014
Інші надходження 3095 97 193
Витрачання на оплату: 3100
Товарів (робіт, послуг) (  14954   ) (  17592  )
Праці 3105 (     714     ) (     850    )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 (     342     ) (     386    )
Зобов’язань з податків і зборів 3115 (     275     ) (    1710   )
Витрач на оплату зобов*язань з податку на прибуток 3116 106 1526
Витрач на оплату зобов*язань з інших податків і зборів 3118 169 184
Витрач на оплату зобов*язань за страх контрактами 3150 599 558
Інші витрачання 3190 (      98      ) (      14      )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -304 -835
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Надходження від реалізації: 3200
фінансових інвестицій
необоротних активів 3205
Надходження від отриманих: 3215 12 43
відсотків
дивідендів 3220
Надходження від деривативів 3225
Інші надходження 3250
Витрачання  на придбання: 3255
фінансових інвестицій (                ) (                )
необоротних активів 3260 (     17      ) (       9       )
Виплати за деривативами 3270 (                ) (                )
Інші платежі 3290 (                ) (                )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -5 34
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження від: 3300
Власного капіталу
Отримання позик 3305
Інші надходження 3340 20 726
Витрачання на: 3345
Викуп власних акцій (                ) (                )
Погашення позик 3350 20 594,0
Сплату дивідендів 3355 (                ) (                )
Інші платежі 3390 (                ) (                )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 132
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -309 -669
Залишок коштів на початок року 3405 1864 2533
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410
Залишок коштів на кінець року 3415 1555 1864

Керівник: Cелівончик В.С.
Головний бухгалтер: Конопелько І.П.


Дата (рік, місяць, число): 15.01.01
Підприємство(найменування): ПАТ" Страхова Компанія "ЕТАЛОН-ПОЛІС"
Код за ЄДРПОУ: 31512057
Звіт про власний капітал
за 2014р.
Форма №4 Код за ДКУД: 1801005
Стаття Код рядка Зареєстро-ваний (пайовий) капітал Капітал у дооцін-ках Додатко-вий капітал Резер-вний капітал Нерозпо-ділений прибуток (непокритий збиток) Неопла-чений капітал Вилу-чений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 18000 7628 17682 43310
Коригування: Зміна облікової політики 4005
Виправлення помилок 4010
Інші зміни 4090
Скоригований залишок на початок року 4095 18000 7628 17682 43310
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 643 643
Інший сукупний дохід за звітний період 4110
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди) 4200
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205
Відрахування до резервного капіталу 4210
Внески учасників: Внески до капіталу 4240
Погашення заборгованості з капіталу 4245
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток) 4260
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270
Вилучення частки в капіталі 4275
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Інші зміни в капіталі 4290
Разом змін у капіталі 4295 643 643
Залишок на кінець року 4300 18000 7628 17682 43953

Керівник: Cелівончик В.С.
Головний бухгалтер: Конопелько І.П.


Примітки до річної фінансової звітності за 2014 рік ПАТ «СК«ЕТАЛОН-ПОЛІС»
 1. Основи подання фінансової звітності.Основа ведення бухгалтерського обліку. Бухгалтерський облік Товариства ведеться відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність" , Положеннями (стандартами ) бухгалтерського обліку , іншими нормативними актами , що регламентують ведення бухгалтерського обліку в України . Фінансова звітність за МСФЗ складається на основі інформації про активи , зобов'язання, капіталі , господарські операції та результати шляхом трансформації (коригування ) статей відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності .

  Основа подання інформації.
  Фінансова звітність підприємства представляється у повній відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності , включаючи всі прийняті раніше Міжнародні стандарти та інтерпретації Ради з Міжнародних стандартів фінансової звітності ( МСФЗ).
  Підприємство веде бухгалтерський облік відповідно до законодавства України та Положеннями (стандартами ) бухгалтерського обліку ( ПСБО ) . Фінансова звітність складається на основі даних бухгалтерського обліку відповідно до П ( С) БО з внесенням коригувань , проведенням перекласифікації статей для цілей достовірного подання інформації відповідно до МСФЗ.
  Інформація представляється в основному виходячи з базису оцінки за історичною вартістю ( собівартістю) .
  Для складання фінансової звітності відповідно до МСФЗ керівництво проводить оцінку на основі принципу обачності активів , зобов'язань , доходів і витрат. Оцінка в основному виробляється щодо резерву сумнівних боргів , резерву відпусток , відкладеного податку на прибуток , справедливої ??вартості фінансових інструментів.
   
 1. Облікова політика
2.1. Грошові кошти та їх еквіваленти.

Грошові кошти Компанії включають грошові кошти в банках, готівкові грошові кошти в касах, грошові документи і еквіваленти грошових коштів, не обмежені у використанні.
Іноземна валюта
Фінансова звітність Компанії складається в національній валюті України (гривні), що є функціональною валютою.
Господарські операції, проведені в іноземній валюті під час первісного визнання відображаються у функціональній валюті за курсом Національного Банку України (НБУ) на дату здійснення операції.
На дату складання фінансової звітності згідно МСБО 21 все монетарні статті, що враховуються в іноземній валюті перераховуються та відображаються в Балансі за курсом НБУ на дату складання звітності.
Курсові різниці , що виникають при перерахунку відображаються підсумовуючим підсумком, у звіті про фінансові результати того періоду, в якому вони виникли.

  2.2. Оренда.

Оренда класифікується як фінансова оренда, коли за умовами оренди передаються в основному всі ризики і вигоди, пов'язані з експлуатацією активу, і оренда відповідає одному з критеріїв визнання визначеному в МСБО 17 «Оренда». Усі інші види оренди класифікуються як операційна оренда.
Активи, які утримуються на умовах фінансової оренди, визнаються активами Компанії за найменшою з вартості або справедливої ??вартості або дисконтованою вартістю мінімальних орендних платежів на дату отримання. Відповідна заборгованість включається до балансу як зобов'язання з фінансової оренди, з поділом на довгострокову і короткострокову заборгованість.
Фінансові витрати, визначаються з використанням методу ефективної ставки відсотка. Відсоток визначається за встановленим орендодавцем у договорі оренди або як ставка можливого залучення. Фінансові витрати включаються до звіту про фінансові результати протягом відповідного періоду оренди.
Орендні платежі з операційної оренди відображаються у звіті про фінансові результати на пропорційно-тимчасовій основі протягом відповідного періоду оренди.
У разі надання в операційну оренду майна Компанії, суми, що підлягають отриманню від орендаря, відображаються як інший операційний дохід у сумі нарахованих поточних платежів.

  2.3. Визнання доходів і витрат.

Доходи Компанії визнаються на основі принципу нарахування , коли існує впевненість , що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигод , а сума доходу може бути достовірно визначена.
Дохід від реалізації товарів визнається, тоді, коли фактично здійснено перехід від продавця до покупця значних ризиків, переваг і контроль над активами (товар відвантажено і право власності передано), і дохід відповідає всім критеріям визнання відповідно до МСБО 18.
Особливих умов визнання доходу від реалізації товарів у відповідності з політикою Компанії не передбачено.
У разі надання Компанією послуг з виконання робіт, обумовлених контрактом , протягом узгодженого часу , дохід визнається в тому звітному періоді , в якому надані послуги, і розраховуються на основі загальної вартості контракту і відсотка виконання .
Процентний дохід визнається в тому періоді , до якого він ставиться виходячи з принципу нарахування .
Дохід від дивідендів визнається , коли виникає право учасників на отримання платежу .
Витрати , пов'язані з отриманням доходу , визнаються одночасно з відповідним доходом.

  2.4. Основні засоби.

Основні засоби Компанії враховуються і відображаються у фінансовій звітності Компанії відповідно до МСБО 16 «Основні засоби».
Основними засобами визнаються матеріальні активи Компанії, очікуваний строк корисного використання яких більше одного року, первісна вартість яких визначається залежно від класу, які використовуються в процесі виробництва надання послуг, здавання в оренду іншим сторонам, для здійснення адміністративних або соціальних функцій.
Основні засоби Компанії обліковуються за об'єктами. Об'єкти основних засобів класифікуються за окремими класами.

  Класи основних засобів
Клас основних засобів Суттєвість, грн. Строк корисного використання, років Метод нарахування амортизації
Машини та обладнання 1000 5 Прямолінійний
Автомобілі 1000 5 Прямолінійний
Комп’ютери та офісна техніка 750 3 Прямолінійний
Меблі 300 5 Прямолінійний

Готові до експлуатації об'єкти, які плануються до використання в складі основних засобів, до моменту початку експлуатації числяться у складі класу придбані, але не введені в експлуатацію основні засоби.
Придбані основні засоби оцінюються за первісною вартістю, яка включає в себе вартість придбання і всі витрати пов'язані з доставкою і доведенням об'єкта до експлуатації.
Виготовлені власними силами об'єкти основних засобів оцінюються за фактичними прямим витратам на їх створення. У момент введення в експлуатацію їх вартість порівнюється з вартістю відшкодування відповідно до МСБО 36 «Зменшення корисності активів».
Нарахування амортизації по об'єктах основних засобів проводиться прямолінійним способом виходячи з терміну корисного використання цього об'єкта. Нарахування амортизації основних засобів починається з місяця, наступного за датою введення в експлуатацію.
Витрати на обслуговування, експлуатацію та ремонти основних засобів списуються на витрати періоду в міру їх виникнення. Вартість істотних оновлень і вдосконалень основних засобів капіталізується. Якщо при заміні одного з компонентів складних об'єктів основних засобів виконані умови визнання матеріального активу, то відповідні витрати додаються до балансової вартості складного об'єкта, а операція по заміні розглядається як реалізація (вибуття) старого компонента.

Компанія використовує для оцінки основних засобів першу модель - облік за первісною вартістю.
У разі наявності факторів знецінення активів відображати основні засоби за мінусом збитків від знецінення згідно з МСБО 36 «Зменшення корисності активів».
Основні засоби, призначені для продажу, та відповідають критеріям визнання обліковуються відповідно до МСФЗ 5.

  2.5. Нематеріальні активи.

Нематеріальні активи Компанії враховуються і відображаються у фінансовій звітності згідно МСБО 38 «Нематеріальні активи».
Нематеріальними активами визнаються контрольовані суспільством немонетарні активи, які не мають матеріальної форми, можуть бути ідентифіковані окремо від підприємства і використовуються підприємством протягом періоду більше 1 року (або операційного циклу) для виробництва, торгівлі, в адміністративних цілях або передачі в оренду іншим особам.
Об'єкти нематеріальних активів класифікуються за окремими групами:
• патенти;
• авторські права (в т.ч. на програмне забезпечення);
• ліцензії;
• торгові марки, включаючи бренди та назви публікацій.
Програмне забезпечення, яке є невіддільним і необхідним для забезпечення роботи основних засобів, враховується в складі цих об'єктів.
Нематеріальні активи оцінюються за первісною вартістю (собівартістю), яка включає в себе вартість придбання і витрати пов'язані з доведенням нематеріальних активів до експлуатації.
Подальші витрати на нематеріальний актив збільшують собівартість нематеріального активу, якщо:
• існує ймовірність того, що ці витрати призведуть до генерування активом майбутніх економічних вигод, які перевищать його спочатку оцінений рівень ефективності;
• ці витрати можна достовірно оцінити і віднести до відповідного активу.
Якщо наступні витрати на нематеріальний актив необхідні для підтримки спочатку оціненої ефективності активу, вони визнаються витратами періоду.
Нематеріальні активи амортизуються прямолінійним методом протягом очікуваного рядок їх використання, але не більше 20 років. Нарахування амортизації починається в місяці, наступному після введення нематеріального активу в експлуатацію.
Очікуваний термін корисного використання нематеріальних активів визначається при їх постановці на облік виходячи з:
• очікуваного морального зносу, правових або інших обмежень щодо строків використання або інших факторів;
• строків використання подібних активів.
На дату звіту нематеріальні активи враховуються за моделлю первісної вартості з урахуванням можливого зменшення корисності відповідно до МСБО 36 «Зменшення корисності активів».

  2.6. Фінансові інвестиції.

Фінансові інвестиції обліковуються відповідно до МСБО 32 і 39. З метою складання фінансової звітності класифікуються за категоріями:

• призначені для торгівлі;
• утримуються до погашення;
• наявні для продажу;
• інвестиції в асоційовані компанії;
• інвестиції в дочірні компанії.
Інвестиції, призначені для торгівлі, обліковуються за справедливою вартістю з віднесенням її змін на прибуток або збиток.
Інвестиції, які мають фіксований термін погашення і утримуються до погашення обліковуються за амортизованою собівартістю. Інвестиції, що не мають фіксованого терміну погашення, обліковуються за собівартістю.
Інвестиції, наявні для продажу, обліковуються за справедливою вартістю з віднесенням її змін на власний капітал.
Інвестиції в асоційовані компанії обліковуються за пайовим методом.

Знецінення активів
Компанія відображає необоротні активи у фінансовій звітності з урахуванням знецінення, яке враховується відповідно до МСБО 36.
На дату складання фінансової звітності Компанія визначає наявність ознак знецінення активів:
• зменшення ринкової вартості активу протягом звітного періоду на істотну величину , ніж очікувалося;
• старіння або фізичне пошкодження активу;
• істотні негативні зміни в технологічному, ринковому, економічному або правовому середовищі, у якому діє Компанія, що сталося протягом звітного періоду або очікувані найближчим часом;
• збільшення протягом звітного періоду ринкових ставок відсотка, яке може суттєво зменшити суму очікуваного відшкодування активу;
• перевищення балансової вартості чистих активів над їх ринковою вартістю;
• суттєві зміни способу використання активу протягом звітного періоду або такі очікувані зміни в наступному періоді , які негативно впливають на діяльність підприємства.
При наявності ознак знецінення активів, Компанія визначає суму очікуваного відшкодування активу. Сума очікуваного відшкодування активу - це найбільше з двох оцінок: справедливою вартістю за мінусом витрат на продаж і цінності використання. Якщо сума очікуваного відшкодування менше балансової вартості активу, різниця визнається збитками від зменшення у звіті про фінансові результати з одночасним зменшенням балансової вартості активу до суми очікуваного відшкодування.
Специфіка діяльності Компанії передбачає враховувати всі підприємство як Одиницю генерує грошові потоки, тому знецінення окремого активу, у разі відсутності ознак знецінення Одиниці в цілому у звітності не відображається.

  2.7. Витрати за позиками.

Компанія для складання фінансової звітності застосовує базовий підхід до обліку витрат на позики, відбитий в МСБО 23. Витрати за позиками (процентні та інші витрати, понесені у зв'язку із залученням позикових коштів) визнаються як витрати того періоду, в якому вони понесені, з відображенням у звіті про фінансові результати.

  2.8. Запаси.

Облік і відображення у фінансовій звітності запасів здійснюється відповідно до МСБО 2.
Запаси обліковуються за однорідними групами:
• товари;
• виробничі матеріали;
• незавершене виробництво;
• готова продукція.
Собівартість придбаних у третіх осіб запасів складається з вартості придбання та інших витрат, безпосередньо пов'язаних з їх придбанням.
Компанія застосовує метод ФІФО оцінки запасів при їх вибутті або передачі у виробництво.
Запаси відображаються у фінансовій звітності за найменшою з двох оцінок: собівартістю або чистою вартістю реалізації. Чиста вартість реалізації - це можлива ціна реалізації в ході звичайної діяльності Компанії за вирахуванням розрахункових витрат з продажу. Чиста вартість продажу визначається індивідуально для кожного найменування продукції з урахуванням маркетингової політики Компанії.

  2.9. Дебіторська заборгованість.

Дебіторська заборгованість - це договірні вимоги, пред'явлені покупцям та іншим особам на отримання грошових коштів, товарів або послуг. Для цілей фінансової звітності дебіторська заборгованість класифікується як поточна (одержання очікується протягом поточного року або операційного циклу) або як довгострокова (дебіторська заборгованість, яка не може бути класифікована як поточна).

Дебіторська заборгованість класифікується як торгова дебіторська заборгованість (яка виникає за реалізовані в ході здійснення звичайної господарської діяльності товари і послуги) і неторгових (інша) дебіторська заборгованість.
Первісне визнання дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю переданих активів.

У фінансовій звітності короткострокова дебіторська заборгованість оцінюється і відображається за чистою вартістю реалізації. Чиста вартість реалізації дебіторської заборгованості оцінюється з урахуванням наданих знижок, повернень товарів та безнадійної заборгованості.
Для відображення безнадійної дебіторської заборгованості на підприємстві створюється резерв сумнівних боргів. Оціночні коефіцієнти визначаються з використанням інформації попередніх звітних періодів та враховуючи фактори наявності об'єктивних свідчень того, що Компанія не зможе стягнути дебіторську заборгованість. Резерв створюється з використанням методу класифікації дебіторів за наступними термінами:

 
Строки виникнення дебіторської заборгованості Відсоток нарахування резерву сумнівних боргів
до 30 днів      -
від 31 до 60 днів 1,00%
від 61 до 90 днів 2,00%
від 90 до 180 днів 3,00%
більше 180 днів 5,00%

Довгострокова дебіторська заборгованість (крім відстрочених податків на прибуток) враховується в залежності від її виду по амортизується або по дисконтній вартості.
  2.10. Зобов'язання і резерви.
Облік і визнання зобов'язань та резервів в Компанії здійснюється відповідно до МСБО 37.

Зобов'язання Компанії, класифікується на довгострокові (термін погашення понад 12 місяців) і поточні (термін погашення до 12 місяців).
Довгострокові зобов'язання (крім відкладених податків на прибуток) відображаються в залежності від виду або по амортизується або за дисконтованою вартістю.
Поточна кредиторська заборгованість враховується і відображається у Балансі за первісною вартістю, яка дорівнює справедливій вартості отриманих активів або послуг.
Компанія здійснює переклад частини довгострокової кредиторської заборгованості до складу короткостроковій, коли станом на дату Балансу за умовами договору до повернення частини суми боргу залишається менше 365 днів.
Резерви визнаються, якщо Компанія в результаті певної події в минулому має юридичні або фактичні зобов'язання, для врегулювання яких з більшим ступенем імовірності буде потрібно відтік ресурсів, і які можна оцінити з достатньою надійністю.
Компанія визнає як резервів - резерв відпусток, який формується щомісяця виходячи з фонду оплати праці та розрахункового оціночного коефіцієнта. Коефіцієнт розраховується виходячи з даних попередніх звітних періодів з урахуванням поправки на інформацію звітного періоду.
Компанія визнає непередбачені зобов'язання, виходячи з їх критеріїв визнання, покладаючись на оцінку ймовірності їх виникнення та сум погашення, отриманої від експертів.

  2.11. Виплати працівникам.

Всі винагороди працівникам в Компанії враховуються як поточні, відповідно до МСБО 19.

У процесі господарської діяльності Компанія сплачує обов'язкові внески до Державного Пенсійного фонду і до Державні фонди соціального страхування за своїх працівників, в розмірі передбаченому Законодавством України.

  2.12. Витрати з податку на прибуток.

Витрати з податку на прибуток визначаються і відображаються у фінансовій звітності Компанії відповідно до МСБО 12.

Витрати з податку на прибуток, що відображаються у звіті про фінансові результати, складаються з сум поточного та відстроченого податку на прибуток.
Поточний податок на прибуток визначається виходячи з оподатковуваного прибутку за рік, розрахованої за правилами податкового законодавства України.
Відстрочений податок визнається в сумі, яка, як очікується, буде сплачена або відшкодована в зв'язку з наявністю різниці між балансовою вартістю активів і зобов'язань, відображених у фінансовій звітності, та відповідними податковими базами активів і зобов'язань. Відстрочені податки на прибуток розраховуються за тимчасовими різницями з використанням балансового методу обліку.
Відкладені податкові активи та зобов'язання розраховуються за податковими ставками , які, як очікуються , будуть застосовні в періоді , коли будуть реалізовані активи або погашені на основі податкових ставок , що діяли на звітну дату , або про введення яких в дію в найближчому майбутньому було достовірно відомо станом на звітну дату.
Відстрочені податкові активи відображаються тільки в тому випадку , якщо існує ймовірність того , що наявність майбутнього оподаткованого прибутку дозволить реалізувати відкладені податкові активи або якщо зможуть бути зараховані проти існуючих відкладених податкових зобов'язань.

  2.13. Власний капітал.

Статутний капітал, включає в себе внески учасників. Сума перевищення справедливої вартості отриманих коштів над номінальною вартістю частки учасника відображається як емісійний дохід.

Компанія нараховує дивіденди учасникам, і визнають їх як зобов'язання на звітну дату тільки в тому випадку, якщо вони були оголошені до звітної дати включно.

  2.14. Сегменти.

Компанія в силу своїх особливостей і сформованою практикою організації займається одним видом діяльності. У зв'язку з цим господарсько-галузеві сегменти не виділені.

Компанія займається реалізацією товарів тільки на території України, у зв'язку з цим географічні сегменти не виділяються.
У разі розширення масштабів діяльності Компанії та появі нових видів діяльності Компанія буде подавати фінансову звітність відповідно до МСБО 14.

  2.15. Пов'язані особи.
Відповідно з ознаками пов'язаних осіб, які наводяться в МСБО 24, пов'язаними особами в Компанії є дочірні та асоційовані компанії, власники та провідний управлінський персонал.

  2.16. Події, що відбулися після звітної дати.
Керівництво Компанії визначає порядок, дату підписання фінансової звітності та осіб уповноважених підписувати звітність.
При складанні фінансової звітності Компанія враховує події, що відбулися після звітної дати і відображає їх у фінансовій звітності відповідно до МСБО 10.

  2.17. Форми фінансової звітності.

Компанія визначає форми подання фінансової звітності відповідно до рекомендацій МСБО 1.

Баланс складається шляхом розподілу активів і зобов'язань на поточні та довгострокові.
Звіт про фінансові результати складається шляхом розподілу витрат за функціональною ознакою.
Звіт про зміни у власному капіталі представляється в розгорнутому форматі.
Звіт про рух грошових коштів складається відповідно до МСБО 7 непрямим методом.
Примітки до фінансової звітності складаються відповідно з обов'язковими вимогами до розкриття інформації, викладеними у всіх МСБО / МСФЗ.

 
 1. Примітки до звіту про фінансові результати
 
3.1. Дохід від основної діяльності.

тис. грн.
2014 р. 2013 р.
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів)
Всього
3337
3337
1398
1398
  3.2. Собівартість реалізованої продукції.
тис. грн.
2014 р.           2013 р.
Собівартість реалізованої продукції (товарів)
Всього
(1671)
(1671)
(1441) (1441)

3.3. Інші операційні доходи.
тис. грн.
2014 р. 2013 р.
Дохід від сум агентських винагород
Дохід від регресних вимог
Інші доходи
Всього
17
79
96
16
178
194
3.4. Інші фінансові доходи
тис.грн.
Доходи за відсотками, нараховані за період:  2014 р. 2013 р.
Доходи за відсотками по депозитам, розміщеним у банках 12 43
Разом доходи за відсотками 12 43

3.5 Інші операційні витрати
  2014 р. 2013 р.
Інші операційні витрати 5
Всього 5  

3.6 Інші витрати
тис.грн.
 2014 р. 2013 р.
Cписання заблокованих цінних паперів
Списання дебіторської заборгованності
Списання запасів
Штрафні санкції
Всього
-
-
-
-
11021
118
3
702
11844
 
3.7. Елементи операційних витрат.
тис.грн.
  2014 р. 2013 р.
Матеріальні витрати 142              104
Витрати на оплату праці 840 1033
Відрахування на соціальні заходи 299 367
Амортизація 11 1
Інші операційні витрати 1326             1321
Всього 2618 2826
 

3.8. Витрати з податку на прибуток.
тис. грн.
2014 р. 2013 р.
Поточний податок на прибуток (184) (112)
 
Діюча ставка податку на прибуток в Україні становила в 2014 р-18%.

 1. Примітки до Балансу
 
4.1. Основні засоби.
тис. грн.
Малоцінні необоротні активи Автомобілі Машини та обладнання Споруди Всього
Первісна вартість на 01.01.2014 р. 21 21
Надходження 17 17
Передача
Вибуття
Первісна вартість на 31.12.2014 р. 38 38
Накопичена амортизація на 01.01.2014 р. 1 1
Амортизація за період 11 11
Вибуття
Накопичена амортизація на 31.12.2014 р. 12 12
Залишкова вартість на 01.01.2014 р. 20 20
Залишкова вартість на 31.12.2014 р. 26 26
 

4.2. Довгострокові фінансові інвестиції.
Інвестиції в Компанії обліковуються за історичною вартістю відповідно до МСБО 39.

Класифікація фінансових інвестицій на 31.12.2014 р. Фінансові вкладення ПАТ «СК«ЕТАЛОН-ПОЛІС» на 31.12.2014 р.

  Назва     Код   Кількість, шт. Номінальна вартість, грн.   Сума, грн.   Вартість пакета, грн.
ПАТ «КВИФ «Горизонт» 34002304 2 319 411 1,0 2 319 411,00 9 277 644,00
ПАТ «Краматорский завод металур. оборудования» 32788602 9 584 100,0 958 400,00 11 020 800,00
ПАТ «ЗНВКИФ «Инвестиции плюс» 35043708 2 204 500,0 1 102 000,00 11 020 000,00
ВАТ «ЗНВКИФ «Капитал Инвест» 35918704 1 075 1 000,0 1 075 000,00 10 750 000,00
ПАТ « ЗНВКИФ» Амрита» 36756658 2 873 068 0,25 718 267,00 8 619 202,50
ПАТ «ФК «Авангард» 36019681 483 092 0,25 120 773,00 2 000 000,00
ПАТ « Импульс ПЛЮС» 3488158 62500 0,25 15625 500 000,00
Всього: 53 187 646,50

4.3. Поточна дебіторська заборгованість.
тис. грн.
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари та послуги 01.01.2014 31.12.2014
Розрахунки з вітчизняними покупцями 227 371
Резерв сумнівних боргів
Всього 227 371
 
Інша дебіторська заборгованість 01.01.2014 31.12.2014
Розрахунки за виданими авансами
Розрахунки з бюджетом 519 441
Інші оборотні активи
Витрати майбутніх періодів
Інша поточна дебіторська заборгованість 726 709
Всього 1245 1150

4.4. Грошові кошти та їх еквіваленти.
тис. грн.
01.01.2014 31.12.2014
Грошові кошти в національній валюті 1864 1555
Грошові кошти в іноземній валюті - -
Всього 1864 1555
  4.5. Статутний капітал.
На 31.12.2014 р. статутний капітал ПАТ «СК«ЕТАЛОН-ПОЛІС» становить 18 000 тис. грн. (вісімнадцять мільйонів грн. 00 коп.). У обігу 2014 р. не було змін статутного капіталу. Резервний капітал на 31.12.2014 року становить 7628 тис. грн.

4.6. Довгострокові забезпечення.

До складудовгострокових забезпечень входять
тис. грн.
Назва рядка балансу 01.01.2014 31.12.2014
Сума страхових резервів 8952 5954
Всього 8952 5954


4.7. Інша кредиторська заборгованість.
тис. грн.
Інша кредиторська заборгованість 01.01.2014 31.12.2014
Аванси отримані
Розрахунки з бюджетом 7 2
Розрахунки з позабюджетними платежами
Розрахунки з оплати праці 38 11
Розрахунки за страхуванням 18 5
Поточна кредит заборг за страх діяльністю 528 527
Резерви відпусток 20 20
Інші поточні забезпечення 11021 11021
Всього 11632 11586

 1. Інші примітки

5.1. Зміна облікової політики.
Фінансова звітність Компанії за 2014 р.  представлена по обліковій політиці у відповідності з МСФЗ. Змін облікової політики не було.

5.2. Виправлення помилок.
Виправлення помилок у фінансовій звітності не відбувалось.

5.3. Сегменти.
У силу специфіки діяльності компанії господарсько-галузеві та географічні сегменти не виділені.

5.4. Умовні зобов'язання та операційні ризики.
Умови господарської діяльності. Економіці України властиві деякі риси ринку, що розвивається. Зокрема не конвертованість української гривні, валютний контроль, а так само інфляція. Існуюче податкове та митне законодавство України допускає різні трактування і схильне до частих змін.
Хоча в економічній ситуації намітилися тенденції до поліпшення, економічна перспектива України багато в чому залежить від ефективності економічних заходів, фінансових механізмів та грошової політики, що вживаються Урядом, а так само розвиток фіскальної, правової та політичної системи.
Оподаткування.
Українське податкове, валютне та митне законодавство допускає різні тлумачення і схильне до частих змін. Інтерпретація керівництвом Компанії даного законодавства стосовно операцій та діяльності Компанії може бути оскаржена відповідними фіскальними органами. Недавні події, що відбулися в Україні, вказують на те, що податкові органи можуть зайняти жорсткішу позицію при інтерпретації законодавства і перевірці податкових розрахунків. Як наслідок можуть бути донараховані податки, пені, штрафи.
На думку керівництва Компанії станом на 01 січня 2014 року відповідні положення законодавства інтерпретовані їм коректно, ймовірність збереження фінансового становища, в якому знаходиться Компанії у зв'язку з податковим, валютним і митним законодавством, є високою. Для тих випадків, коли на думку керівництва Компанії, існують значні сумніви у схоронності зазначеного положення Компанії, у фінансовій звітності визнані належні зобов'язання.
Судові позови.
У ході звичайної діяльності Компанії є об'єктом судових розглядів і позовів.
Керівництво Компанії вважає, що жоден з цих позовів, окремо або в сукупності, не відображає значного впливу на фінансовий стан або результати діяльності Компанії.

5.5. Фінансові ризики.
В процесі своєї господарської діяльності Компанії схильне ряду фінансових ризиків, включаючи ризик зміни цін на продукцію, що випускається, кредитний ризик. Загальна політика Компанії з управління ризиками націлена на мінімізацію потенційних негативних наслідків для фінансових операцій Компанії.
Товарний ризик.
Поточний або майбутній прибуток Компанії може піддатися негативному впливу зміни ринкових цін на продукцію і товари Компанії.
Кредитний ризик.
Для підприємства основним фінансовим інструментом, підданим кредитному ризику, є дебіторська заборгованість. Компанії мінімізує свій кредитний ризик шляхом укладання договорів з покупцями, що мають відповідні кредитні історії. Інші статті фінансової звітності не схильні кредитному ризику. Незважаючи на те, що платоспроможність дебіторів Компанії визначається різними економічними факторами, керівництво Компанії вважає, що резерв на покриття сумнівної заборгованості є достатнім для компенсації можливих збитків, пов'язаних з непогашенням сумнівної заборгованості.
Грошові кошти розміщуються в банках, які на момент відкриття рахунків мають мінімальний ризик дефолту.

5.6. Оцінка адекватності активів.
Оцінка адекватності активів проводилася фахівцем з актуарних розрахунків та фінансової математики Бабко В.Л. Методика оцінки адекватності активів розроблена з урахуванням вимог стандарту МСФЗ 4 та рекомендацій Нацкомфінпослуг від 03.01.2013 "Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг , доводить до відома Особливості складання звітних Даних страховиків у зв'язку з переходом на Міжнародні стандарти фінансової звітності". Згідно проведених розрахунків актуарна оцінка резерву незароблених премій на 31.12.2014 складає 297,7 тис. грн. Актуарна оцінка суми резерву збитків станом на 31.12.2014 – 0 тис. грн.
Резерв незароблених премій, сформований відповідно законодавства, становить 5954,0 тис. грн. і перевищує розмір резерву, сформованого актуарно за результатами перевірки адекватності страхових зобов'язань.
Сума резервів збитків, сформована згідно законодавства, дорівнює 0  тис. грн. і дорівнює розмірам суми резервів, сформованих актуарно за результатами перевірки адекватності страхових зобов'язань.
Детальний розрахунок адекватності активів і методологія розрахунку, надається в звіті про оцінку адекватності страхових зобов'язань ПАТ "СК" ЕТАЛОН -ПОЛІС" разом з Доповненнями 1 і 2. Вищенаведений звіт Компанія подає разом з фінансовою звітністю.

5.7. Операції з пов’язаними особами

Протягом  2014 року компенсації провідному управлінському персоналу в загальній сумі склали  664,8 тис. грн.,  в тому числі короткострокові виплати:

- заробітна плата –  485,3 тис. грн.;
- внески на соціальне забезпечення – 179,5 тис. грн.
Станом на кінець звітного періоду у складі кредиторської заборгованості обліковується залишок позики в сумі  500 тис. грн. пов’язаній  особі – власнику. Безвідсоткова позика отримана у 2012 році  та є непогашеною на кінець звітного року.

5.9. Затвердження фінансових звітів.
Фінансові звіти затверджені
Голова Правління ПАТ «СК«ЕТАЛОН-ПОЛІС »»  Селівончик В.С.


«АУДИТ КОНСАЛТИНГ ГРУП»
Адреса:  03134  м. Київ, вул. Симиренка 26-А, к.88,
телефон: (044) 458-53-43, (095) 281-37-20
Web- сторінка: www.a-c-g.com.ua, е-mail: audit@a-c-g.com.ua
Банківські реквізити: п/р 26000143488500  у відділенні № 782
АТ «УкрСиббанк» м. Києва,  МФО 351005,
код за ЄДРПОУ 35316245
Свідоцтво про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності
№ 4026, видане згідно рішення Аудиторської Палати України
від 27 вересня 2007 року № 182/10
 
Аудиторський висновок
(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
ЩОДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТА
РІЧНИХ ЗВІТНИХ ДАНИХ СТРАХОВИКА
приватного акціонерного товариства
 “СТРАХОВА КОМПАНІЯ “ЕТАЛОН-ПОЛІС ”
станом на 31 грудня 2014 року
 
Акціонерам ПАТ “Страхова компанія “ЕТАЛОН-ПОЛІС”
Керівництву ПАТ “Страхова компанія “ЕТАЛОН-ПОЛІС”
Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

І. ЗВІТ ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

  Нами, аудиторами ТОВ «Аудит Консалтинг Груп» (далі – Аудиторська фірма, основні відомості про Аудиторську фірму наведено у Додатку 1) проведено аудит прикладеної фінансової звітності Приватного акціонерного товариства “Страхова компанія “ЕТАЛОН-ПОЛІС” (далі – Товариство, основні відомості про Товариство наведено у Додатку 1), яка містить:
 • баланс (звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2014 року;
 • звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 2014 рік;
 • звіт про рух грошових коштів за 2014 рік
 • звіт про власний капітал за 2014 рік
 • описання важливих аспектів облікової політики та інші примітки до фінансової звітності за 2014 рік (надалі разом – «фінансова звітність»).
Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність.
Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності згідно нормативних вимог щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні, а також Міжнародних стандартів фінансової звітності та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає необхідним для забезпечення складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.
Відповідальність аудитора.
Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів аудиту. Ми провели аудит у відповідності з вимогами Закону України «Про аудиторську діяльність» та Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів інформації у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю Товариства. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятності облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні і належні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

Підстави для висловлення умовно-позитивної думки.
Під час проведеної аудиторської перевірки встановлено, що облік фінансових інвестицій здійснюється Товариством за фактичною собівартістю придбання таких інвестицій, причому дані про їх справедливу вартість або зменшення корисності Товариству на даний час є невідомі. Також  Товариством не створювався резерв на знецінення вартості фінансових інвестицій в сумі 22 270 тис. грн., щодо обігу яких є обмеження, тому ми не можемо дати висновок по вказаним моментам.

Умовно-позитивна думка.
На нашу думку, за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», фінансова звітність, підготовлена на концептуальній основі Міжнародних стандартів фінансової звітності, відображає достовірно в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Приватного акціонерного товариства “Страхова компанія “ЕТАЛОН-ПОЛІС” станом на 31 грудня 2014 року, а також результати його діяльності, рух грошових коштів та капіталу за 2014 рік згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності та прийнятої облікової політики, відповідає встановленим вимогам чинного законодавства України та Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Пояснювальний параргаф.
Не вносячи додаткових застережень до цього аудиторського звіту, привертаємо увагу на той факт, що не зважаючи на стабілізаційні заходи, які вживаються Урядом України з метою підтримки підприємницького сектору, існує невизначеність щодо зовнішніх та внутрішніх факторів ринкових коливань в українській економіці. Ми не маємо змоги передбачити можливі майбутні зміни у цих умовах та їх вплив на фінансовий стан, результати діяльності та економічні перспективи  Товариства.

II. ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТІВ

Цей розділ аудиторського висновку підготовлено відповідно до вимог Порядку складання звітних даних страховиків, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 03.02.2004р. № 39 з урахуванням Розпорядження Нацкомфінослуг від 22.11.2012 р. № 2316 «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких розпоряджень Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України та оприлюднення інформаційного повідомлення щодо запровадження міжнародних стандартів фінансової звітності та складання аудиторських висновків (звітів), які подаються до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, при розкритті інформації фінансовими установами», а також рішення Аудиторської  палати України від 02.03.2006 р. № 160/5 «Методичні рекомендації щодо формату аудиторського висновку за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності та річних звітних даних страховика».

НЕЗАЛЕЖНИЙ ЗВІТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ
ЗА НАСЛІДКАМИ ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРКИ
РІЧНИХ ЗВІТНИХ ДАНИХ СТРАХОВИКА
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
СТРАХОВА КОМПАНІЯ “ЕТАЛОН-ПОЛІС ”
СТАНОМ НА 31 ГРУДНЯ 2014 РОКУ

Нами, аудиторами ТОВ «Аудит Консалтинг Груп» (далі – Аудиторська фірма, основні відомості про Аудиторську фірму наведено у Додатку 1) проведено перевірку прикладених річних звітних даних страховика Приватного акціонерного товариства “Страхова компанія “ ЕТАЛОН-ПОЛІС”  за 2014 рік (далі – Товариство, основні відомості про Товариство наведено у Додатку 1). Критерієм відповідності дотримання Товариством законодавчих вимог є дотимання норм Порядку складання звітних даних страховиків, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 03.02.2004р. № 39.

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення цих річних звітних даних страховика згідно чинного законодавства в Україні. Нашою відповідальністю є надання висновку щодо річних звітних даних страховика на основі проведеної перевірки.

Відповідальністю аудитора є надання висновку щодо річних звітних даних страховика на основі проведеної перевірки. Ми провели перевірку у відповідності з вимогами Закону України «Про аудиторську діяльність» та Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, зокрема Міжнародного стандарту завдань за надання впевненості 3000 «Завдання з надання впевненості, що не є аудитами чи оглядами історичної фінансової інформації ». Ці стандарти вимагають від аудиторів дотримання етичних вимог, а також виконання й планування аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості в тому, що річні звітні дані страховика не містять суттєвих викривлень.

Перевірка передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриття інформації у річних звітних даних страховика. Відбір процедур залежить від судження аудитора. Аудит включає перевірку шляхом тестування доказів, які підтверджують суми й розкриття інформації у річних звітних даних страховика. Аудиторська перевірка включає також оцінку відповідності даних річних звітних даних страховика вимогам Порядку складання звітних даних страховиків, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 03.02.2004р. № 39.

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення думки.

На нашу думку, кожна складова частина річних звітних даних страховика Приватного акціонерного товариства “Страхова компанія “ ЕТАЛОН-ПОЛІС” за 2014 рік відповідає вимогам Порядку складання звітних даних страховиків, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 03.02.2004р. № 39 зі змінами та доповненнями, та інших нормативно правових актів, на підставі яких вони підготовлені.

Генеральний директор ТОВ «Аудит Консалтинг Груп»

(сертифікат серії А № 006035, чинний до 26.12.2015р.)                  Ю. С. Щоткіна


Дата видачі аудиторського висновку: 03 квітня 2015 року

Адреса: 03134 м. Київ, вул. Симиренка 26-А, к.88

Додаток 1

до аудиторського висновку (звіту)
щодо річної фінансової звітності та
річних звітних даних страховика
ПАТ “Страхова компанія “ЕТАЛОН-ПОЛІС”
станом на 31 грудня 2014 року
ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ:
Найменування

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТ КОНСАЛТИНГ ГРУП»

Код за ЄДРПОУ 35316245
Дані Свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого АПУ Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 4026, видане згідно з Рішенням Аудиторської Палати України від 27 вересня 2007 року № 182/10, термін чинності Свідоцтва продовжено до 05 липня 2017 року за Рішенням Аудиторської палати України від 05 липня 2012 року №252/3
Дані Свідоцтва про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ Свідоцтво про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ № 0097 від 30.01.2014р., видане відповідно до розпорядження Нацкомфінпослуг від 30.01.2014р. № 256,  чинне до 05.07.2017р.
Інформація про аудиторів, що брали участь в аудиторській перевірці Щоткіна Юлія Степанівна сертифікат аудитора серії А  № 006035, виданий 26.12.2005р., чинний до 26.12.2015р.
Телефони (044) 458-53-43, (095) 281-37-20
Поштова адреса 03134 м. Київ, вул. Симиренка 26-А, к.88
Електронна адреса audit@a-c-g.com.ua
 

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ТОВАРИСТВО:

 
Повна назва Приватне акціонерне товариство “Страхова компанія  „ ЕТАЛОН-ПОЛІС”
Код за ЄДРПОУ 31512057
Місцезнаходження 01034 м. Київ, вул. Прорізна, 4
Дата державної реєстрації 12.07.2001р. Шевченківською районною в м. Києві державною адміністрацією
Основні види діяльності згідно статутних документів за КВЕД: 65.12 – інші послуги види страхування, крім страхування життя
Чисельність працівників на звітну дату 13
Дані про ліцензії на здійснення страхової діяльності Ліцензії серії АВ №547143 - 547157 від 19.11.2010 року, термін дії - безстроковий.  
Кількість відокремлених підрозділів -
  ВІДОМОСТІ ПРО УМОВИ ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ:  
Дата та номер договору Договір від 26 січня 2015 року № 4
Період, яким охоплено проведення аудиту 01 січня 2014 року – 31 грудня 2014 року
Дата початку та дата закінчення аудиту 26 січня 2015 року – 03 квітня 2015 року
Генеральний директор ТОВ «Аудит Консалтинг Груп»

(сертифікат серії А № 006035, чинний до 26.12.2015р.)     Ю. С. Щоткіна