ДО ВІДОМА АКЦІОНЕРІВ

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «ЕТАЛОН-ПОЛІС» повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 30 квітня 2018 р.        о 10:00 за адресою: м. Київ, вул. Прорізна, 4.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах акціонерів проводиться 30 квітня 2018 року з 9-30 до 10-00 за місцем проведення Загальних зборів акціонерів.

Перелік акціонерів (реєстр), які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24 годину 27 квітня 2018 року.

Для участі у Загальних зборах акціонерам – фізичним особам необхідно мати документ, що посвідчує особу, а уповноваженим представникам акціонерів (фізичних чи юридичних осіб) – документи, які надають їм право участі у Загальних зборах акціонерів, відповідно до законодавства, та документ, що посвідчує особу.

Порядок денний Загальних зборів акціонерів Товариства:

1.    Затвердження Звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2017 рік.

2.    Затвердження Звіту Наглядової Ради товариства про результати роботи у 2017 році.

3.    Затвердження Звіту Ревізійної комісії товариства про результати роботи у 2017 році.

4.    Про розподіл прибутку товариства за 2017 рік.

5.    Про затвердження річного звіту та балансу товариства за 2017 рік.

6.    Розгляд питання про відкликання та обрання Голови Правління товариства.

Основні показники фінансово господарської діяльності товариства (тис. грн.)

Найменування показника 

період 

2017

2016р.

Усього активів  

30258

64126

Основні засоби  

31

33

Запаси

-

--------

Сумарна дебіторська заборгованість  

1741

1988

Грошові кошти та їх еквіваленти 

6243

6307

Нерозподілений прибуток 

(4114)

29477

Власний капітал 

21514

55105

Статутний капітал 

18000

18000

Довгострокові зобов`язання

5310

5490

Поточні зобов'язання 

3434

3531

Чистий прибуток (збиток) 

(33590)

35

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

--------

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

7

9

Ознайомитись з документами, пов'язаними з порядком денним зборів, акціонери можуть за місцезнаходженням товариства (м. Київ, вул. Прорізна, 4), в робочі дні тижня з 09.00 до 17.00.

Контактні телефони: (044) 246-46-63